Turbo-Pegazus Kft.

Adatkezelési nyilatkozat

Az turbopegazus.hu honlap (a továbbiakban: honlap) használatával a Felhasználó és a honlap üzemeltetője, az Turbo-Pegazus Kft., székhely: 4027 Debrecen Füredi út 12 2/2 (a továbbiakban: Adatkezelő) távközlési eszköz útján létesített egymással kapcsolatot, az információ szolgáltatása nyílt hálózaton (Internet) történik. Ez az Adatkezelő részéről fokozott ellenőrzési és biztonsági követelmények betartását teszi szükségessé.

A Felhasználók az turbopegazus.hu honlapot ingyenesen és anélkül látogathatják, hogy önmagukról bármilyen személyes adatot meg kellene adniuk (kivétel ez alól az ajánlatkérés, vagy egyéb kapcsolatfelvétel a honlapon keresztül).

A Felhasználók a honlapon történő kapcsolatfelvételen, árajánlatkérésen keresztül adhatnak meg magukról adatokat, információkat. Az Adatkezelő személyes adatnak tekinti az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezései szerint személyes adatnak nyilvánított minden adatot, továbbá mindazon a Felhasználó által megadott további információkat, melyek alkalmasak a személy elektronikus beazonosítására.

Fogalom meghatározások

 • személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 • adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 • adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 • adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 • címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
 • az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 • adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Adatkezelő megnevezése, elérhetőségei

Név: Turbo-Pegazus Kft.
Képviseli: Perényi Jenő
Adószám: 11997122-2-09
Székhely: 4027 Debrecen Füredi út 12 2/2
Telefon: +36 20 350 8343
E-mail cím: turbopegazus@gmail.com
Web: www.turbopegazus.hu

Megadott adatok köre

A weboldalon történő kapcsolat felvételhez személyes adatok megadása szükséges. Az üzenetküldéshez az alábbi adatok megadása szükséges: vezetéknév, keresztnév,
telefonszám, e-mail cím.

Adatkezelés időtartama, célja

Az adatkezelő a személyes adatokat az alábbi célokból kezeli:

 1. az Adatkezelő szolgáltatásának, illetve más szolgáltató kapcsolódó szolgáltatásainak az ajánlása a Felhasználók részére email-es megkeresése útján
 2. hírlevelek, személyre szabott ajánlatok megjelenítése, egyéb tartalmak új megjelenéséről való tájékoztatás szintén email útján.

Egyéb célok:

 1. a Felhasználók regisztrációjának nyilvántartása
 2. kapcsolattartás, melynek célja a Felhasználók megfelelő tájékoztatása, az esetlegesen felmerülő technikai problémák hatékony és gyors kezelése, rendszerüzenetek küldése a honlapon lévő szolgáltatásokkal összefüggésben

A Felhasználó által megadott személyes adatokat az Adatkezelő kezeli, és kizárólag a fentiekben megjelölt célokra használja fel. Az Adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt, így elsősorban a honlapon való regisztráció érvényessége alatt kezeli, illetve amíg a Felhasználó nem kéri az adatai törlését, nem vonja vissza hozzájárulását.

A honlapon a számítógépek internet címei, az IP-címek naplózásra kerülnek a Felhasználó látogatásának rögzítése céljából. Az Adatkezelő ezen adatokat elemezve statisztikákat készít, például annak megállapítása céljából, hogy a webhely melyik részét milyen rendszerességgel látogatják a Felhasználók és esetenként mennyi időt töltenek el ott.

Személyes adatok kezelésének jogalapja

Az Adatkezelő szolgáltatásainak igénybevételéhez szükséges adatkezelés önkéntes hozzájáruláson alapul, melyet a Felhasználók a honlapon való tartózkodással adnak meg. Bizonyos esetekben a megadott adatok körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok tehetik kötelezővé, amely tényről az Adatkezelő minden esetben külön értesíti az érintetteket.

A Felhasználók kizárólag saját személyes adataikat adhatják meg a honlapon. Amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Adattovábbítás, adatok megismerhetősége

A személyes adatok megismerésére az Adatkezelő, illetve az általa esetlegesen igénybe vett, az Infotv. szerinti Adatfeldolgozó(k) a hatályos jogszabályok szerint jogosultak. Harmadik fél részére az Adatkezelő nem jogosult a Felhasználók adatainak kiadására, viszont jogosult más, kapcsolódó szolgáltatásáról elektronikus levél formájában tájékoztatni a regisztrált Felhasználókat.

A megadott adatok kizárólag a szerződés teljesítése érdekében alvállalkozóként közreműködő személyek részére adható ki (pl. hosting szolgáltatói adatbázis, Google űrlapok, stb.), aki az Adatkezelőtől kapott adatokat semmilyen formában nem jogosult tárolni, felhasználni, vagy harmadik fél részére továbbadni.

Felhasználó jogai

Az Adatkezelő biztosítja, hogy az adatkezelés mindenkor a hatályos jogszabályok szerint történik, amely jelenleg az információs önrendelkezési jogról és az  információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény. Adatkezelő a Felhasználó kérésére bármikor írásban (e-mail útján), az ilyen típusú kérelem beérkezését követő 30 naptári napon belül tájékoztatást ad az általa kezelt személyes adatról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről, az adatkezelés időtartamáról, és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről. Az Adatkezelő tájékoztatja a Felhasználókat, hogy jogukban áll választani, hogy kinek engedélyezik személyes adataikat továbbítani. Az Adatkezelő a Felhasználó írásbeli kérésére erről is köteles szintén írásban tájékoztatást adni, hogy kinek, milyen célból kerülhet sor adattovábbításra, annak érdekében, hogy a Felhasználó élhessen választási jogával, melyet írásban, (e-mailben) tehet meg.

Felhasználó jogosult a regisztrációkor megadott, illetve aktuálisan kezelt adatait bármikor módosítani, illetve kérni személyes adatai helyesbítését (megadva a helyes adatokat). Ilyen típusú kérelem a Felhasználó részéről írásban (e-mail útján a turbopegazus@gmail.com e-mail címre küldve) érkezhet. Az Adatkezelő a helyesbítést haladéktalanul elvégzi a nyilvántartásában, és ennek megtörténtéről írásban értesíti a Felhasználót.

A Felhasználó a fentieken kívül bármikor kérvényezheti adatainak törlését –részben vagy egészben –úgyszintén írásban, e-mail útján a turbopegazus@gmail.com e-mail címre küldött elektronikus levéllel. Adatkezelő a törlési kérelem kézhezvételét követően haladéktalanul köteles gondoskodni az adatkezelés megszüntetéséről – ezzel együtt a Felhasználó adatainak törléséről – és törli a felhasználót, illetve adatait a nyilvántartásából.

Az adatok módosításához vagy törléséhez az Adatkezelő –azonosítás céljából –jogosult személyes azonosításra alkalmas igazolást kérni, vagy kérheti azt, hogy a Felhasználó kapcsolatfelvétele során rendelkezésre bocsátott e-mail cím(ek)ről kérje az adatmódosítást.

A Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen:

 1. ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
 2. ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; illetve
 3. törvényben meghatározott egyéb esetekben. Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban értesíti. Amennyiben az Adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést megszünteti, továbbá az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Ha a Felhasználó az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, vagy ha az Adatkezelő a határidőt elmulasztja, a Felhasználó –a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

A személyes adatok vélelmezett jogsértése esetén a jogaiban sértett fél igényét az információs önrendelkezései jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény irányadó rendelkezései szerint a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságon érvényesítheti, illetve Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

Adatbiztonság

Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy biztosítja az adatok biztonságát, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védve legyenek, továbbá megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és megváltoztatását. Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személyek ne férjenek hozzá, ne továbbíthassák, ne hozhassák nyilvánosságra, ne módosíthassák vagy ne törölhessék. A kezelt adatokat kizárólag Adatkezelő érintett alkalmazottai ismerhetik meg, azokat Adatkezelő harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át.
Adatkezelő megtesz minden tőle elvárhatót annak érdekében, hogy az adatok véletlenül semmisüljenek, vagy sérüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói részére is előírja.

Adatkezelő semmilyen körülmények között ne m gyűjt különleges adatokat, azaz olyan adatokat, amelyek faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre, vagy pártállásra, vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre,
szexuális életre, valamint büntetett előéletre vonatkoznak.
Amennyiben Felhasználó valamely harmadik személy jogait vagy egyébként a jogszabályokat sértő módon más személyes adatait adta meg vagy egyébként a honlap használata során kárt okozott, az Adatkezelő az ebből eredő kárát jogosult a jogsértő személy felé érvényesíteni. Ez esetben az Adatkezelő minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása érdekében.

Egyéb rendelkezések

Jelen Adatkezelési nyilatkozat az Általános Szerződési Feltételekkel, illetve a Jogi Nyilatkozattal együtt érvényes. Amennyiben a jelen Adatkezelési nyilatkozat bármely pontja érvénytelen volna, vagy azzá válna, az nem befolyásolja a jelen nyilatkozat egyéb pontjának érvénytelenségét. Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Adatkezelési nyilatkozatot a Felhasználók előzetes értesítése nélkül egyoldalúan módosítsa. A szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával a Felhasználó elfogadja a módosított tájékoztatót.
Jelen Adatkezelési nyilatkozatra a magyar jog, különösen az információs  önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadóak.

Cookie-k (sütik) kezelése

Mik is azok a sütik?

E honlap megfelelő működéséhez néha sütiknek – vagy az angol eredeti alapján cookieknak – nevezett adatfájlokat kell elhelyeznünk számítógépeden, ahogy azt más nagy webhelyek és internetszolgáltatók is teszik.
A sütik kis szövegfájlok, melyeket a webhely az oldalaira látogató felhasználó számítógépén, illetve mobilkészülékén tárol el. A sütik segítségével a honlap bizonyos ideig megjegyzi a műveleteidet és személyes beállításaidat (pl. a felhasználónevet, a nyelvet, a betűméretet és a honlap megjelenítésével kapcsolatos többi egyedi beállítást), így neked nem kell azokat újra megadnod minden egyes alkalommal, amikor honlapunkra ellátogatsz, vagy az egyik lapról átnavigálsz egy másikra.

Hogyan használjuk fel a sütiket?

Portálunk számos oldala sütik segítségével tartja nyilván a következőket:

 1. azt, hogy megjelentek-e már neked a felugró üzenetablakok (hogy többé ne jelenjenek már meg)
 2. azt, hogy beleegyeztél-e (vagy sem) abba, hogy a webhelyünk sütiket használjon
 3. az ügyfélszámodat (a hatékony naplózás érdekében)

Emellett a portálunkon elhelyezett videofilmek némelyike szintén használ sütiket, hogy névtelen statisztikai adatokat gyűjtsön arról, milyen elérési útvonalon érkezik a felhasználó az adott oldalra, és mely videofilmeket nézi meg. A sütiknek az engedélyezése nem feltétlenül szükséges a webhely működéséhez, de javítja a böngészés élményét és teljesítményét. Te bármikor törölheted vagy letilthatod ezeket a sütiket, de ebben az esetben előfordulhat, hogy a webhely bizonyos funkciói nem működnek rendeltetésszerűen. A sütik által tárolt információkat nem használjuk fel a
személyazonosságod megállapítására, és a mintaadatok teljes mértékben az ellenőrzésünk alatt állnak. A sütik által tárolt információk kizárólag az itt leírt célokra kerülnek felhasználásra.

A sütik karbantartása

Lehetőséged van arra, hogy karbantartsd és/vagy tetszés szerint töröld a sütiket. Kérlek, hogy az ezzel kapcsolatos tudnivalókért keress rá a Google keresőben a „sütik kezelése törlése” kulcsszavakra, és keresd meg a böngésződre vonatkozó bejegyzéseket. Törölni tudod a számítógépeden tárolt összes sütit, és a böngészőprogramok többségében le tudod tiltani a telepítésüket. Ebben az esetben azonban előfordulhat, hogy minden alkalommal, amikor ellátogatsz egy adott oldalra, manuálisan el kell végezned egyes beállításokat, és számolnod kell azzal is, hogy bizonyos szolgáltatások és funkciók esetleg nem működnek.